Michał Gawlak

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-M-1919. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dla kogo estoński CIT?

Michal Gawlak27 listopada 2021Komentarze (0)

Dla kogo jest estoński CIT?

1. Aby skorzystać z estońskiego CITu musisz spełniać wszystkie warunki tj.:

  • musisz prowadzić działalność w formie np. spółki z o.o., sp. k., SKA, itd. w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka ta nie może mieć udziałów w innych spółkach i inne spółki nie mogą mieć udziałów w niej;
  • min. 50% przychodów spółki musi pochodzić z działalności „operacyjnej” (innej niż np. przychody pasywne, tj. przychody z wierzytelności, odsetki, poręczeń i gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, transakcji z podmiotami powiązanymi, gdy nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub jest znikoma);
  • spółka musi zatrudniać w przypadku gdy jesteś małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę na pełny etat, przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym (nie możesz wliczyć udziałowców). Od drugiego roku opodatkowania ryczałtem musisz zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby lub w zamian możesz ponieść miesięczne wydatki na współpracowników, gdy pełnisz funkcję płatnika PIT i ZUS – stosunkowo w wys. min 3 x przeciętne wynagrodzenie (1 x w pierwszym roku);

2. Dołączyć do estońskiego CITu możesz w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma zostać opodatkowana ryczałtem lub w trakcie roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamkniesz księgi rachunkowe oraz sporządzisz sprawozdanie finansowe.

3. Spółka będzie mogła wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy,chyba że w tym czasie złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w odpowiedniej deklaracji z końcem roku obrotowego (podatkowego). Jeżeli spółka będzie spełniała kryteria, będzie mogła przedłużyć ryczałt.

4. Jeżeli przed terminem zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji albo upadłości, zostanie przejęty przez inny podmiot lub zaprzestanie prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej przyczyny, albo znacznie ograniczy zakres tej działalności, termin zapłaty tego ryczałtu upływa z dniem poprzedzającym dzień zaistnienia jednego z tych zdarzeń.

5. Jeżeli w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem osiągnąłeś stratę ze źródła przychodów – tracisz prawo do odliczenia tej straty od dochodów osiąganych od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem oraz w okresie następującym po zakończeniu opodatkowaniu ryczałtem. Po zakończeniu opodatkowania ryczałtem, będziesz mógł rozliczać przyszłe straty natomiast jeżeli osiągnąłeś stratę ze źródła przychodów i byłeś uprawniony do odliczenia tej straty na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, nie mogłeś jej w pełni odliczyć możesz rozliczyć nieodliczoną stratę poprzez obniżenie dochodu uzyskanego w dwóch latach podatkowych bezpośrednio poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem.

6. W przypadku wybrania opodatkowania wgestońskiego CITu, stawki podatkowe będą wynosiływ przypadku dużego podatnika 20% CIT aefektywnie 25% CIT + PIT, a w przypadku małegopodatnika 10% CIT a efektywnie 20% CIT + PIT, zgodnie z załączonym kalkulatorem.

7. Po wyborze ryczałtu nie zapłacisz podatku do czasu wypłaty zysków z przedsiębiorstwa tak długo, dopóki zysk w nich pozostanie.

8. Wybierając ryczałt będzie Cię obowiązywało sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości a nie MSR.

9. Poprzez skorzystanie z estońskiego CITu stracisz prawo albo obowiązek do odliczania od dochodów spółek kapitałowych odliczeń takich jak ulga B+R, IPBOX, darowizny i ulga na złe długi.

10. Zobowiązany będziesz do zapłaty ryczałtu w 6 kategoriach dochodów:

– dochód z zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem, w części przeznaczonej do podziału między wspólników lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony: do wypłaty wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat) tj. zysk, który w następstwie uchwały o podziale lub pokryciu zysku finansowego netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem, w oparciu o zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe jednostki, jest przeznaczony do podziału między wspólników (stanowiąc dochód z tytułu podzielonego zysku), bądź na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem (stanowiąc dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat). Znajduje to zastosowanie również w przypadku dochodu z tytułu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają wyłącznie zyski wypracowane w okresie tego opodatkowania (również w sytuacji, gdy zostaną przeznaczone na pokrycie strat powstałych sprzed tego okresu.

– dochód z tytułu ukrytych zysków, tj. świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem np.:

✓kwota pożyczki (kredytu) udzielonej przez spółkę wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu ze wspólnikiem, a także odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty spółce;
✓ nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ustawy o CIT ponad ustaloną cenę tej transakcji, czyli wartości ustalonej na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
✓ równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
✓ darowizny, prezenty czy wydatki na reprezentację;
✓ wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału, ze zmniejszenia wartości udziału, z wystąpienia wspólnika ze spółki lub ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;
✓ dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;
✓ odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;
✓ zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;
✓ świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Do świadczeń, z tytułu ukrytego zysku mogą też zaliczać się świadczenia dokonane z podmiotami powiązanymi mające związek np. z podziałem funkcji, aktywa lub ryzyka, korektą dochodowości, zarządzaniem udziałami w grupie kapitałowej; audytem przeprowadzanym w grupie kapitałowej; przekazywaniem know-how w ramach grupy kapitałowej; doradztwem w zakresie m.in. usług zarządzania, promocji czy reklamy, udostępnianiem wartości intelektualnej lub majątku.

Dochodem z tytułu ukrytego zysku mogą być też: świadczenia nabyte przez spółkę od podmiotu powiązanego, kwota pokrytych (poniesionych) przez spółkę kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu powiązanego, zwrot kosztów, efakturowanie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, kwoty wynikające z zapłaconej przez spółkę korekty dochodowości w grupie kapitałowej, świadczenia wykonane przez spółkę, jeśli związane są z takimi uzgodnieniami, które w efekcie przynoszą jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie przysporzenie (korzyść) dla podmiotu powiązanego, przy czym mogą być one zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, pieniężne bądź w naturze.

Z kategorii ukrytych zysków wyłączone są:

– wynagrodzenia za świadczenia na rzecz spółki (przychody ze stosunku pracy), wynagrodzenia z wykonywania wolnego zawodu i zrównane (przychody osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji itp., przychody z umów zlecenia/o dzieło, przychody z tyt. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub podobnych) oraz częściowo zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone osobie fizycznej,

– wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, oraz innych składników majątku, przy czym: – gdy składniki majątku wykorzystywane są tylko na cele działalności gospodarczej – przysługuje wyłączenie w pełnej wysokości, – gdy składniki majątku wykorzystywane są również na inne cele niż działalność gospodarcza (tzw. użytek mieszany) – wyłączenie będzie przysługiwać w wysokości 50%,

– kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

– dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

– dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku (w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części),

– dochód z tytułu zysku netto w części niepodzielonej lub nieprzeznaczonej na pokrycie straty w okresie stosowania ryczałtu – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem,

– dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

W przypadku dochodów związanych z normalną działalnością spółki, za ukryte zyski nie można uznać, w szczególności wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związanej z używaniem samochodów osobowych, gdy wykorzystywane są tylko na cele działalności gospodarczej przysługuje wyłączenie w pełnej wysokości, gdy składniki majątku wykorzystywane są również na inne cele niż działalność gospodarcza (tzw. użytek mieszany) – wyłączenie będzie przysługiwać w wysokości 50%.

Świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika, które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych. Takimi świadczeniami mogą być np. świadczenia podwykonawców niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego w zakresie obróbki towarów czy dostarczania komponentów. Jeśli warunki określonej transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika opodatkowanego ryczałtem, ustalone są na analogicznych zasadach jak transakcje dokonywane przez takiego podatnika z podmiotami niepowiązanymi i transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinny być one oceniane w aspekcie dochodu z tytułu ukrytego zysku.

W związku z w/w ukrytym zyskiem, istotnym jest, że jeżeli obecnie dużo świadczeń w spółce stanowi opisywany powyżej „ukryty zysk”, to zaprzestając otrzymywania faktur w w/w okolicznościach podatnik nie odliczy podatku Vat.

11. W estońskim CIT występuje opcja kwartalnego VAT (do limitu sprzedaży 4 mln euro brutto rocznie).

Odwiedź też naszą stronę poświęconą nowemu ładowi – https://cgolegal.pl/uslugi/polski-lad/

Mój pierwszy wpis na moim kolejnym już blogu. Gdyby ten wydał Ci się zbyt pusty – zerknij tutaj.

Tytuł bloga to „przekształcenie firmy”. W związku z tym zacznę wpisem o przekształceniu firmy, ale starając się nie powielać treści setek dostępnych w Internecie artykułów.

Jak już tu jesteście pewno sporo wiecie i tylko pogłębiacie swoją wiedzę. Możliwe, że ściągnęła Was tutaj zapowiedź wprowadzenia nowego ładu.

Możliwe, że jesteście w martwym punkcie. Mianowicie doszliście do wniosku, że przekształcenie działalności lub spółki cywilnej w spółkę handlową, czy też wniesienie przedsiębiorstwa aportem do niej wykluczy możliwość skorzystania z atrakcyjnej 9% stawki CIT.

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od os. prawnych

Przeanalizowaliście przepisy ustawy o podatku dochodowym od os. prawnych a tam:

  • natrafiliście na art. 19 ust. 1a i następne ustawy o podatku dochodowym od os. prawnych, który przewiduje, że nie można zastosować stawki 9% w dla podmiotu który powstał w skutek przekształcenia w roku podatkowym przekształcenia oraz kolejnym (chyba że spółka opodatkowana CIT przekształca się w spółkę opodatkowaną CIT),

♦ nadto prawodawca wykluczył możliwość zastosowania stawki 9% w przypadku, gdy spółka powstaje w skutek wniesienia do niej na poczet kapitału przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 EUR;

  • zamknięto nawet furtkę dla tych których likwidowali swoje przedsiębiorstwa i tak otrzymany majątek wnoszą do spółki, którą chcieliby opodatkować stawką 9% CIT.

♦ w kolejnych ustępach wskazano, że 9% nie jest dla tych podatników, którzy są spółką dzieloną;

  • ani nawet dla takiego podatnika który wniósł wkład do innego podmiotu (tu znów mowa o wkładzie w postaci majątku z punktów poprzedzających).

♦ ostatni warunek to obowiązkowy status małego podatnika (no chyba że zaczynacie działalność).

Czym jest status małego podatnika?

Tu pojawi się znana wszystkim wartość 2 mln eur przychodu w toku podatkowym. Czemu znana?

Bo w przepisie dot. 9% stawki CIT mowa o 2 mln EUR przychodów w toku podatkowym – czyżby te 2 mln tu i 2 mln małego podatnika były tym samym?

Nie rozwijam tego punktu bo wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i zasługuje na oddzielny wpis.

Pytanie brzmi – czy jeżeli jestem opodatkowany PIT – np. dlatego, że prowadzę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki jawnej – to „przenosząc” się do CIT będę mógł skorzystać z 9% stawki podatku.

O tym czy i kiedy jest to możliwe już niebawem w kolejnym wpisie!